Ochrana osobných údajov

Tieto podmienky ochrany súkromia sú platné od 10.04.2020

ZÁLEŽÍ NÁM NA OCHRANE VÁŠHO SÚKROMIA. PRETO SI PROSÍM POZORNE PREČÍTAJTE TIETO PODMIENKY OCHRANY SÚKROMIA (ĎALEJ LEN „PODMIENKY OCHRANY SÚKROMIA“).

Tieto Podmienky ochrany súkromia podrobne popisujú ako získavame, používame, uchovávame a prípadne zverejňujeme Vaše osobné údaje pri jednotlivých činnostiach vykonávaných spoločnosťou PIMM s.r.o. V prípade akýchkoľvek otázok, dotazov alebo žiadostí týkajúcich sa ochrany súkromia nás prosím kontaktujte na e-mailovej adrese info@ufarmara.sk.

Ak sa v týchto Podmienkach ochrany súkromia používa pojem „U FARMÁRA“, „my“, „nás“ a pod. má sa tým na mysli spoločnosť PIMM s.r.o., so sídlom Holíčska 3072/40, 851 05 Bratislava, IČO: 46110640, DIČ: 2023262406, IČ DPH: SK2023262406, zapísaná v Obchodnom registri okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č. 72714/B.

Na účely týchto Podmienok majú nasledovné pojmy tento význam:

 • OSOBNÉ ÚDAJE“ znamenajú všetky osobné údaje, ktoré sa vzťahujú ku konkrétnej žijúcej fyzickej osobe, ktorá je identifikovateľná alebo by prostredníctvom týchto údajov mohla byť identifikovaná a ktoré spracúva U FARMÁRA na niektorý z účelov uvedených v týchto Podmienkach ochrany súkromia.
 • PREVÁDZKOVATEĽ“ znamená konkrétnu osobu, ktorá určuje účel spracúvania Osobných údajov a je ním U FARMÁRA v súlade s týmto Podmienkami ochrany súkromia.
 • SPROSTREDKOVATEĽ“ znamená iná osoba ako Prevádzkovateľ v danom prípade, ktorá v mene Prevádzkovateľa v konkrétnom prípade spracúva Osobné údaje.
 • GDPR“ znamená Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov.

 „PORTÁL“ znamená webové stránky, ktorých prevádzkovateľom je Prevádzkovateľ prevádzkovaných na internetovej doméne www.ufarmara.sk. Portál zahŕňa všetky a akékoľvek časti webovej stránky, jej podstránok, ich obsah, zdrojové a strojové kódy tak ako je v akomkoľvek čase dostupný a prevádzkovaný na vyššie uvedenej doméne.

U FARMÁRA spracúva Osobné údaje v súlade s GDPR a zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Aké Osobné údaje o Vás získavame?

Osobné údaje, ktoré nám sami poskytnete:

Osobné údaje nám poskytujete v prípade, že

 •  vyplníte Vaše údaje do registračného formulára pre založenie užívateľského konta a tieto údaje odošlete;
 • vyplníte Vaše údaje do príslušného formulára určeného na zmenu alebo aktualizáciu Vašich údajov v užívateľskom rozhraní Vášho zákazníckeho konta;
 • vyplníte Vaše údaje do príslušného objednávkového formulára pri objednávaní tovaru z Portálu;
 • vyplníte údaje pri prihlasovaní sa do niektorej z našich súťaží;
 • sa rozhodnete nás kontaktovať prostredníctvom emailu;

Akékoľvek Osobné údaje nám poskytujete dobrovoľne a ste povinní sám zvážiť do akej miery takéto Osobné údaje poskytnete. Bez poskytnutia niektorých Osobných údajov však s Vami U FARMÁRA nemôže uzatvoriť zmluvu, ktorá vzniká registráciou užívateľského konta a kúpnu zmluvu na Vami objednaní tovar.

Zodpovedáte za správnosť, úplnosť a pravdivosť poskytnutých Osobných údajov a U FARMÁRA sa bude na správnosť, úplnosť a pravdivosť týchto Osobných údajov spoliehať. U FARMÁRA nezodpovedá za žiadne škody, ktoré by Vám alebo akejkoľvek tretej osobe mohli vzniknúť v súvislosti s uvedením nesprávnych, neúplných alebo nepravdivých Osobných údajov.

Osobné údaje, ktoré získame z Vášho používania Portálu

U FARMÁRA môže získavať aj údaje, ktoré umožňujú Vašu identifikáciu aj nepriamo. Ide predovšetkým o nasledujúce údaje:

 • informácie a dáta zo zariadení, ktoré používate na prístup na Portál, ktoré môžu zahŕňať všeobecné informácie o Vašom zariadení;
 • dáta logov, ktoré predstavujú dáta a informácie, ktoré naše servery automaticky ukladajú kedykoľvek pristupujete k Portálu (najmä IP adresa, čas prístupu, údaje o hardware a software, ktorý používate, počet klikov, stránky, ktoré uvidíte alebo ich poradie a čas, ktorý na stránkach strávite a iné);
 • údaje o Vašom používaní Portálu;
 • informácie získané prostredníctvom súborov cookies a iných programov na monitorovanie užívateľov, a to vrátane cookies a monitorovacích programov našich partnerov alebo prevádzkovateľov sociálnych sietí;
 • informácie získané monitorovaním aktivít užívateľov po kliknutí reklamného banneru alebo odkazu a aj informácie o aktivitách na stránkach tretích strán (ako napr. vyhľadávačoch a sociálnych sieťach);
 • informácie, ktoré získame prostredníctvom sociálnych pluginov prevádzkovaných tretími stranami, napr. Facebook „Páči sa mi“ (Like Button) a podobné.

Vyššie uvedené údaje neumožňujú samo o sebe identifikovať konkrétnu žijúcu fyzickú osobu. Vyššie uvedené údaje sa stávajú Osobnými údajmi v momente kedy ich priradíme ku konkrétnej identifikovanej alebo identifikovateľnej žijúcej fyzickej osobe, napr. v prípade používania Portálu s prihláseným užívateľským kontom.

Osobné údaje, ktoré získame od tretích osôb

U FARMÁRA môže získavať aj Osobné údaje od tretích osôb a tieto Osobné údaje kombinovať s Osobnými údajmi, ktoré U FARMÁRA získal od Vás. Ide predovšetkým o nasledujúce Osobné údaje:

 • údaje od prevádzkovateľov sociálnych sietí (Google, Facebook), ak použijete niektorý z pluginov sociálnych sietí. V takom prípade Vás prevádzkovateľ sociálnej siete (Google, Facebook) vyzve na odsúhlasenie poskytnutia Osobných údajov a na základe tohto súhlasu tieto Osobné údaje prevádzkovateľ danej sociálnej siete (Google, Facebook) poskytne PAPA GRILL.

Akým spôsobom Vaše osobné údaje spracúvame?

U FARMÁRA ako Prevádzkovateľ spracúva Vaše Osobné údaje v rozsahu a v súlade s týmito Podmienkami ochrany súkromia a za účelom uvedeným nižšie v týchto Podmienkach ochrany súkromia.

Plnenie zmluvných povinností

U FARMÁRA spracúva Vaše Osobné údaje v rozsahu v akom ste vyplnili jednotlivé polia registračného formulára pri vytvorení a vedení užívateľského konta, formulára na zmenu údajov vo Vašom zákazníckom konte a údajov vyplnených v objednávkovom formulári za účelom plnenia zmluvy medzi Vami a U FARMÁRA, ktorá vzniká vytvorením užívateľského konta v súlade s Podmienkami, tiež za účelom plnenia povinností vyplývajúcich U FARMÁRA z kúpnej zmluvy uzatváranej na základe odoslania objednávky, plnenia jednotlivých záväzkov PAPA GRILL pri prevádzke Portálu v štandarde a kvalite stanovenej U FARMÁRA, evidencie zmluvných partnerov, vybavovania podnetov a iných Vašich požiadaviek a našich záväzkov.

Právnym základom pre spracúvanie Osobných údajov je v tomto prípade plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba.

Vaše Osobné údaje budú v tomto prípade spracúvané a uchovávané po dobu existencie Vášho zákazníckeho konta a po dobu, po ktorú je U FARMÁRA povinný Vaše osobné údaje uschovať podľa všeobecných záväzných predpisov.

Organizácie súťaže

Osobné údaje, ktoré nám poskytnete v súvislosti s Vašou účasťou v niektorej z našich súťaží spracúvame za podmienok a v medziach stanovených platnou právnou na tieto účely:

usporiadanie súťaže - osobné údaje spracúvame za týmto účelom až do momentu vyhodnotenia súťaže na základe súhlasu udeleného v období do vyhodnotenia súťaže (právnym základom je plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba prihlásená do súťaže),

vyhodnotenia Súťaže - osobné údaje spracúvame za týmto účelom až do vyhlásenia výhercu a odovzdania výhry (právnym základom je plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba prihlásená do súťaže),

odovzdania výhry v Súťaži - osobné údaje spracúvame za týmto účelom v trvaní stanovenom príslušnými právnymi predpismi v oblasti daní a vedenia účtovníctva v čase vyžadovanom týmito predpismi (právnym základom je plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba prihlásená do súťaže a splnenie zákonných povinností),

vymáhania alebo obrany proti nárokom súvisiacich s organizáciou súťaže- osobné údaje spracúvame za týmto účelom po dobu 3 rokov odo dňa ukončenia Súťaže (právnym základom je náš oprávnený záujem).

Zasielanie správ na účely priameho marketingu (newsletter);

U FARMÁRA spracúva Vaše Osobné údaje v rozsahu meno, priezvisko, emailová adresa na účely zasielania správ priameho marketingu (newsletter) na Vašu emailovú adresu, aby sme Vás informovali o novinkách a aktuálnych informáciách o produktoch, a to ak ste si vytvorili zákaznícke konto.

Právnym základom pre spracúvanie Osobných údajov je v tomto prípade náš oprávnený záujem na realizácií priameho marketingu s cieľom ponúkať Vám informácie a produkty, ktoré pre Vás môžu byť relevantné a zaujímavé.

Vaše Osobné údaje budeme na tento účel spracúvať po dobu kým zrušíte svoje zákaznícke konto alebo sa odhlásite zo zasielania správ na účely priameho marketingu (newsletter).

Poskytovanie, zlepšovanie a optimalizácia prevádzky Portálu

U FARMÁRA spracúva Vaše Osobné údaje vrátane údajov získaných z Vášho používania Portálu špecifikovaných vyššie na účely poskytovania, zlepšovania a optimalizáciu prevádzky Portálu, na zvýšenie komfortu pri ich používaní, na zabezpečenie technickej podpory Portálu, analytického a štatistického vyhodnotenia používania Portálu a profilovania, zistenia a zabránenia zneužívania Portálu (vrátane prevencie pred podvodmi, bezpečnostnými incidentami a inými podobnými aktivitami), vyhodnotenia rizík a plnenia zákonných povinností.

Právnym základom pre spracúvanie Osobných údajov je v tomto prípade náš oprávnený záujem na zaistení riadnej prevádzky Portálu a optimalizácií jeho funkcionalít ako aj plnenie zmluvy, ktorá vznikla vytvorením zákazníckeho konta.

Vaše Osobné údaje budú spracúvané po dobu existencie Vášho zákazníckeho konta a po dobu 3 rokov od zániku Vášho zákazníckeho konta z dôvodu obrany proti Vašim nárokom.

Takémuto spracúvaniu môžete zabrániť zakázaním používania alebo ukladania súborov cookies na Vašom zariadení tým, že zmeníte nastavenie Vášho prehliadača. Niektoré funkcie Portálu však potom nemusia fungovať správne.

Môžete tiež odstrániť súbory cookies, ktoré sa uložili na Vašom zariadení. Môžete tiež zvoliť prehliadanie nášho Portálu v „privátnom režime“, ktorý obmedzí rozsah údajov ukladaných súbormi cookies. Bližšie informácie o používaní súborov cookies nájdete tu.

Vybavovanie žiadostí v súvislosti s uplatňovaním práv dotknutých osôb podľa GDPR

U FARMÁRA spracúva Vaše Osobné údaje v rozsahu meno, priezvisko, emailová adresa, telefónne číslo a prípadne všetky ďalšie údaje, ktoré sa nám rozhodnete oznámiť prostredníctvom formulára na otázky alebo prostredníctvom emailu na účely preskúmania, posúdenia, vykonania činností, vybavenia a informovania Vás o vybavení Vašej žiadosti týkajúcej sa uplatnenia niektorých z práv podľa článkov 16 až 22 GDPR.

Právnym základom pre spracúvanie Osobných údajov je v tomto prípade plnenie našej zákonnej povinnosti.

Vaše Osobné údaje budú v tomto prípade spracúvané a uchovávané po dobu 10 rokov odo dňa doručenia žiadosti.

Komu sprístupňujeme Vaše Osobné údaje?

U FARMÁRA sprístupňuje Vaše Osobné údaje v nasledovných prípadoch:

 • ak taká povinnosť U FARMÁRA vyplýva z platných právnych predpisov, najmä na žiadosť orgánov činných v trestnom konaní, súdov, iných orgánov verejnej moci alebo iných oprávnených osôb;
 • ak je to nevyhnutné na plnenie našich povinností a pri zabezpečení našich oprávnených záujmov najmä našim advokátom, poradcom, audítorom, poskytovateľom IT služieb, marketingovým a reklamným agentúram a pod..

S osobami, ktoré majú postavenie Sprostredkovateľa uzatvárame v súlade s GDPR zmluvy o spracúvaní osobných údajov a Sprostredkovatelia spracúvajú Osobné údaje vždy na základe pokynov a v mene U FARMÁRA. Všetci naši Sprostredkovatelia spracúvajú Osobné údaje v súlade s týmito Podmienkami ochrany súkromia.

Poskytovanie osobných údajov získaných v rámci organizácie súťaží

Vaše Osobné údaje, ktoré ste nám poskytli pri prihlásení do súťaže môžeme poskytnúť nasledujúcim príjemcom:

 • finančným úradom a iným orgánom štátnej správy,
 • bankám,
 • právnym zástupcom,
 • Slovenskej pošte a/alebo iným poskytovateľom poštových služieb alebo kuriérskym firmám a
 • subjektom, ktoré spracúvajú osobné údaje v mene a na základe našich pokynov - reklamným agentúram organizujúcim súťaže.

Osobitné spracovanie Vašich osobných údajov z Facebooku

Keďže pri návšteve našich Facebook stránok môžeme prísť do styku s údajmi o Vás, ktoré boli získané pri Vašej interakcii na našich Facebook stránkach, dovoľujeme si Vás v záujme zachovania transparentnosti spracúvania Osobných údajov informovať ako získavame a ako nakladáme s týmito údajmi.

Pri návšteve niektorej z našich Facebook stránok o Vás priamo nezhromažďujeme žiadne Osobné údaje okrem Pseudonymizovaných údajov poskytovaných spoločnosťou Facebook, ktoré zahŕňajú metriky, ako je počet návštev, kliknutí, zobrazení, „Páči sa“, zdieľaní, komentárov a podobne. Môžeme tiež zhromažďovať údaje o používaní našich záložiek alebo aplikácií, ktoré môžu obsahovať základné webové analýzy, vrátane Vašej IP adresy, typu použitého prehliadača a Vašej pravdepodobnej krajiny pôvodu. Tieto informácie sú Pseudonymizované a nie sú priraditeľné k individuálnemu používateľovi a ani ku konkrétnymi informáciami z verejných alebo súkromných profilov v službe Facebook. Získané údaje spracúvame k analyzovaniu vzorcov používania, zlepšeniu celkovej výkonnosti Facebook stránok a poskytovaniu informácií, ktoré sú pre Vás relevantné a užitočné.

Vaše osobné údaje môžeme získať priamo v prípade, ak sa prihlásite do niektorej z našich súťaží prostredníctvom Facebooku, v takom prípade sa na Vás v plnom rozsahu vzťahujú podmienky ochrany súkromia stanovené v tomto dokumente.

Takto získané údaje môžeme sprístupniť tretím osobám, ak nám taká povinnosť vyplýva z platných právnych predpisov, najmä na žiadosť orgánov činných v trestnom konaní, súdov, iných orgánov verejnej moci alebo iných oprávnených osôb.

Tieto údaje tiež sprístupníme ak je to nevyhnutné na plnenie našich povinností a pri zabezpečení našich oprávnených záujmov najmä našim advokátom, poradcom, audítorom, poskytovateľom IT služieb, marketingovým a reklamným agentúram a pod..

Vaše práva v súvislosti s ochranou Osobných údajov?

Ako dotknutá osoba máte vo vzťahu k spracúvaným Osobným údajom nasledovné práva.

 • Právo na prístup k údajom
 • Máte právo požadovať od U FARMÁRA potvrdenie o tom, či sa Vaše Osobné údaje spracúvajú a žiadať o sprístupnenie týchto Osobných údajov (opakované sprístupnenie Osobných údajov môže U FARMÁRA spoplatniť) a informáciu o
 • účele spracúvania Osobných údajov;
 • kategórii spracúvaných Osobných údajov;
 • identifikácii príjemcu alebo o kategórii príjemcu, ktorému boli alebo majú byť Osobné údaje poskytnuté, najmä o príjemcovi v tretej krajine alebo o medzinárodnej organizácii, ak je to možné;
 • dobe uchovávania Osobných údajov; ak to nie je možné, informáciu o kritériách jej určenia;
 • práve požadovať od U FARMÁRA opravu Osobných údajov týkajúcich sa dotknutej osoby, ich vymazanie alebo obmedzenie ich spracúvania, alebo o práve namietať spracúvanie Osobných údajov;
 • práve podať návrh na začatie konania o ochrane Osobných údajov;
 • zdroji Osobných údajov, ak sa Osobné údaje nezískali od Vás;
 • existencii automatizovaného individuálneho rozhodovania vrátane profilovania najmä informácie o použitom postupe, ako aj o význame a predpokladaných dôsledkoch takého spracúvania Osobných údajov pre dotknutú osobu.

Právo na opravu

Máte právo požadovať od U FARMÁRA aby bez zbytočného odkladu opravil nesprávne Osobné údaje, ktoré sa Vás týkajú a so zreteľom na účel spracúvania Osobných údajov aj právo na doplnenie Vašich neúplných Osobných údajov.

Právo na vymazanie

Máte právo požadovať od U FARMÁRA aby bez zbytočného odkladu vymazal Osobné údaje, ktoré sa Vás týkajú ak:

 • už nie sú potrebné na účel, na ktorý sa získali alebo inak spracúvali;
 • ste odvolali svoj súhlas s ich spracúvaním a ak neexistuje iný právny základ pre ich spracúvanie;
 • namietate ich spracúvanie;
 • sa Vaše Osobné údaje získali nezákonne,
 • je dôvod pre výmaz splnenie povinnosti podľa GDPR, osobitného predpisu alebo medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná; alebo
 • boli Osobné údaje získane v súvislosti s ponukou služieb informačnej spoločnosti od U FARMÁRA podľa čl. 8 ods. 1 GDPR (ponuka služieb informačnej spoločnosti dieťaťu).

Právo na obmedzenie spracúvania

Máte právo požadovať od U FARMÁRA aby obmedzila spracúvanie Vašich Osobných údajov ak:

 • namietate správnosť Osobných údajov, a to počas obdobia umožňujúceho U FARMÁRA overiť správnosť Osobných údajov;
 • spracúvanie Osobných údajov je nezákonné a namietate vymazanie Osobných údajov a žiadate namiesto toho obmedzenie ich použitia;
 • U FARMÁRA už nepotrebuje Osobné údaje na účel spracúvania Osobných údajov, ale potrebujete ich Vy na uplatnenie alebo obhajovanie právnych nárokov;
 • ste namietali voči spracúvaniu Vašich Osobných údajov až do doby kým U FARMÁRA overí, či oprávnené dôvody na jeho strane prevažujú nad Vašimi oprávnenými dôvodmi.

Právo na prenosnosť Osobných údajov

Máte právo požadovať od U FARMÁRA aby Vám poskytla Osobné údaje, ktoré sa Vás týkajú v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte a právo požadovať aby U FARMÁRA prenieslo tieto Osobné údaje inému prevádzkovateľovi ale len v prípade, že právnym základom pre ich spracúvanie je Váš súhlas alebo plnenie zmluvy a zároveň spracúvanie sa vykonáva automatizovanými prostriedkami.

Právo namietať

Máte právo namietať z dôvodov týkajúcich sa Vašej konkrétnej situácie spracúvanie Vašich Osobných údajov vrátane profilovania, ktoré je vykonávané na právnom základe, ktorým je náš oprávnený záujem. Na základe Vašej námietky vyhodnotíme, či s ohľadom na Vašu konkrétnu situáciu, prevažuje ochrana Vášho oprávneného záujmu, Vašich práv a slobôd nad našimi oprávnenými záujmami, ktoré sledujeme spracúvaním Vašich Osobných údajov alebo ak oprávneným dôvodom je preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie našich právnych nárokov.

Máte právo namietať spracúvanie Osobných údajov na účely priameho marketingu.

Máte právo odvolať kedykoľvek súhlas so spracúvaním Osobných údajov. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania Osobných údajov vykonávaného na jeho základe pred jeho odvolaním. Odvolanie súhlasu sa netýka spracúvania Osobných údajov vykonávaných U FARMÁRA na inom právnom základe ako na základe Vášho súhlasu.

Práva iniciovať konanie o ochrane Osobných údajov

Máte právo iniciovať konanie o ochrane osobných údajov pred Úradom na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky alebo iným dozorným orgánom v mieste bydliska.

Bezpečnosť

Všetky Osobné údaje, ktoré zhromažďujeme a spracúvame, sú chránené primeranými technickými prostriedkami a bezpečnostnými opatreniami, aby nedošlo k neoprávnenému prístupu alebo zneužitiu týchto Osobných údajov. Neustále zlepšujeme a implementujeme nové administratívne, technické a organizačné opatrenia na zabezpečenie primeranej bezpečnosti Osobných údajov.

Bez ohľadu na všetky naše opatrenia je potrebné mať na pamäti, že prenos dát cez verejnú sieť internetu ani akékoľvek ukladanie elektronických dát nemôže byť 100% bezpečné.

Časti Portálu môžu obsahovať odkazy na webové stránky a služby tretích strán, ktoré nie sú vlastnené alebo prevádzkované U FARMÁRA. U FARMÁRA nemá žiadnu kontrolu na týmito webovými stránkami a službami. Tieto webové stránky môžu používať vlastné nástroje na získavanie informácií a údajov o Vás vrátane Vašich Osobných údajov.

Zmeny Podmienok

Sme oprávnení tieto Podmienky ochrany súkromia kedykoľvek meniť alebo upravovať.

Ak urobíme akékoľvek zmeny v týchto Podmienkach ochrany súkromia, umiestnime nové Podmienky ochrany súkromia na Portáli a podľa potreby Vás o zmene Podmienok ochrany súkromia budeme informovať aj prostredníctvom emailu.

Takto zmenené Podmienky ochrany súkromia budú platné a účinné od momentu, ktorý určíme ako deň ich platnosti a účinnosti a používaním Portálu (každou návštevou stránky) vyjadrujete súhlas s týmito novými Podmienkami ochrany súkromia.

Kontaktujte nás

Ak máte otázky, dotazy alebo žiadosti k týmto Podmienkam ochrany súkromia, chcete odvolať súhlas alebo uplatniť Vaše práva, kontaktujte nás prostredníctvom emailovej správy na emailovej adrese info@ufarmara.sk